WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.)

Numer aktu: 380/XXXVII/2010
Data aktu: 2010-02-25
Tytuł aktu: w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Woźniki
Organ wydający: Rada Miejska w Woźnikach
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Elżbieta Majewska-Góral
Stanowisko służbowe: Starszy inspektor wojewódzki
Data udzielenia wizy: 2010-04-29

udzielam wizę i w imieniu Wojewody Śląskiego kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego akt normatywny lub odpis orzeczenia