WIZA

AKTU NORMATYWNEGO / ODPISU ORZECZENIA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.)

Numer aktu: SPI.0719/4-1-1/11/MC
Data aktu: 2011-03-04
Tytuł aktu: w przedmiocie umożliwienia korzystania oraz ustalenia odpłatności za usługi rehabilitacyjne w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 36
Organ wydający: Prezydent Miasta Częstochowy; Wójt Gminy Konopiska
Wiza udzielona przez:
Imię i nazwisko: Jerzy Kałuża
Stanowisko służbowe: Starszy inspektor wojewódzki
Data udzielenia wizy: 2011-05-06

udzielam wizę i w imieniu Wojewody Śląskiego kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego akt normatywny lub odpis orzeczenia