Uchwała Nr XI/164/11
Rady Miasta Knurów

z dnia 21 września 2011 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1,3,7,15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 4 ust 1, art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 , poz. 95 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Knurów, Rada Miasta Knurów uchwala: 

§ 1. Ustalić Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie przy ul. Floriana 4 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLIV/268/97 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 20 marca 1997r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Jan Trzęsiok

 


Załącznik do Uchwały Nr XI/164/11
Rady Miasta Knurów
z dnia 21 września 2011 r.

Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie jest jednostką organizacyjną Gminy Knurów funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie działa na podstawie: Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia z 24 września 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Uchwały Nr XII /135/ 91 Rady Miejskiej w Knurowie z dnia 25 czerwca 1991 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji. 

§ 3. Siedziba Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie mieści się w Knurowie przy ul. Floriana nr 4. Terenem działania jest Gmina Knurów. 

§ 4. 1. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie używa pieczęci zawierającej w swej treści nazwę w pełnym brzmieniu, adres, numer NIP, numery telefonów i faxu. 

2. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie może używać skrótu MZGLiA. 

Rozdział 2.
Przedmiot działania 

§ 5. 1. Do zadań MZGLiA należy prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, gospodarowanie lokalami użytkowymi, wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami powierzonych tut. Zespołowi. 

2. Zadania o których mowa w ust. 1 MZGLiA wykonuje również przez administrowanie, zarządzanie i prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowo-budowlanej. 

§ 6. Do zadań MZGLiA w szczególności należy: 

1) Przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miasta w zakresie działania MZGLiA i sprawozdań z ich realizacji. 

2) Gospodarowanie majątkiem gminy w tym wynajem lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości lub ich części. 

3) Realizacja polityki mieszkaniowej gminy celem zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców przez odzyskiwanie lokali mieszkalnych w drodze czynności egzekucyjnych, windykacyjnych i procesowych . 

4) Realizacja zadań własnych gminy obejmujących sprawy utrzymania porządku i czystości, gminnego budownictwa mieszkaniowego a w przypadku budynków wielorodzinnych również sprawy zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz i centralne ogrzewanie. 

5) Sporządzanie kalkulacji dla ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego dla wynajmujących lokale mieszkalne. 

6) Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na roboty remontowe, inwestycje, usługi i zakupy ujęte w planie rzeczowo-finansowym na dany rok. 

7) Prowadzenie zadań inwestycyjnych, remontów kapitalnych i bieżących oraz usług związanych z utrzymaniem w należytym stanie administrowanych posesji. 

8) Prowadzenie spraw szkód górniczych w zasobach administrowanych przez MZGLiA. 

9) Przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów na najem wolnych lokali użytkowych. 

10) Gospodarowanie nieruchomościami w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców przez administrowanie i zarządzanie, w tym parkingami miejskimi, domem przedpogrzebowym, miejscami noclegowymi. 

Rozdział 3.
Organy i organizacja 

§ 7. MZGLiA kieruje Dyrektor, który odpowiada za całokształt działalności MZGLiA i jego wyniki. 

§ 8. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta. 

§ 9. Dyrektor jest upoważniony do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych w imieniu Gminy Knurów w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta. 

§ 10. Wewnętrzną organizację MZGLiA oraz szczegółowy zakres działania, podział czynności i odpowiedzialności określa Regulamin organizacyjny. 

§ 11. Regulamin organizacyjny zatwierdza Dyrektor. 

§ 12. Dyrektor wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników MZGLiA. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników oraz wykonuje wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy. Pod nieobecność Dyrektora jego obowiązki sprawuje wyznaczony przez niego pracownik. 

§ 13. Pracownicy MZGLiA są pracownikami samorządowymi. Status prawny pracowników samorządowych określa Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa 

§ 14. MZGLiA prowadzi gospodarkę finansową obowiązującą w samorządowych zakładach budżetowych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). 

§ 15. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i wydatki oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem. 

§ 16. MZGLiA gospodaruje powierzonym mieniem oraz samodzielnie prowadzi gospodarkę w ramach przyznanych środków kierując się zasadami efektywności i celowości w ich wykorzystaniu. 

§ 17. 1. Źródłem przychodów MZGLiA są: 

1) dotacje budżetowe, 

2) przychody własne, a w szczególności: 

- wpływy ze świadczonych usług, 

- wpływy z najmu i dzierżawy, 

- wpływy z majątku gminy przekazanego MZGLiA do zarządzania. 

2. Dochody przeznaczane są na pokrycie kosztów działalności statutowej MZGLiA. 

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe 

§ 18. Statut Miejskiego Zespołu Gospodarki Lokalowej i Administracji w Knurowie uchwala Rada Miasta Knurów. 

§ 19. Reorganizacja lub likwidacja MZGLiA w Knurowie następuje w drodze Uchwały Rady Miasta Knurów. 


§ 20. Zmiana postanowień niniejszego Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Jan Trzęsiok