WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.)

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: 17/II/2018
Data aktu: 2018.12.10
Organ wydający: Rada Miejska w Woźnikach
Tytuł: w sprawie zmiany Uchwały Nr 219/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Woźniki, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
Data udzielenia wizy: 2018.12.13
Wiza udzielona przez: Starszy inspektor wojewódzki
Jerzy Kałuża

udzielam wizę i w imieniu Wojewody Śląskiego kieruję do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślaskiego akt normatywny lub odpis orzeczenia