Uchwała Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie : ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Powiatu Bielskiego. 

Na podstawie art. 12 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.), art. 3 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz.130 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rada Powiatu w Bielsku- Białej uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustanawia się: 

1. herb Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 1 do uchwały, 

2. flagę Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 2 do uchwały, 

3. pieczęć Powiatu Bielskiego, według załącznika nr 3 do uchwały. 

§ 2. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego są własnością Powiatu oraz znakami prawnie chronionymi oraz mogą być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami graficznymi ustalonymi w niniejszej uchwale. 

§ 3. 1. Prawo do używania herbu, flagi i pieczęci, wymienionych w § 1 przysługuje organom i jednostkom organizacyjnym Powiatu Bielskiego. 

2. Symboli, o których mowa w § 1 mogą używać także inne osoby i jednostki organizacyjne, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Powiatu w Bielsku - Białej. 

§ 4. Herb Powiatu Bielskiego umieszcza się: 

1. w siedzibie władz powiatu na zewnątrz i wewnątrz budynku, 

2. na obiektach stanowiących siedziby powiatowych jednostek organizacyjnych, 

3. w winietach wydawnictw i publikacji promocyjnych oraz na przedmiotach promujących powiat, w tym na stronie internetowej powiatu, 

4. na drukach promocyjnych, blankietach korespondencyjnych i okolicznościowych organów Powiatu Bielskiego. 

§ 5. Flaga Powiatu Bielskiego może być wywieszana: 

1. codziennie na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę władz powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, 

2. w miejscach obrad Rady Powiatu w Bielsku – Białej w czasie jej posiedzeń, 

3. okolicznościowo - z okazji świąt i rocznic państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych. 

§ 6. Odciski pieczęci z godłem herbu Powiatu Bielskiego używa się do sygnowania dokumentów o charakterze uroczystym (np. dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne, akty nadania). 

§ 7. Herb, flaga i pieczęć Powiatu Bielskiego mogą być umieszczane, używane i rozpowszechniane wyłącznie w sposób zapewniający należną im cześć, powagę i poszanowanie. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bielsku - Białej. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 


Roman Migdał

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

HERB POWIATU BIELSKIEGO 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

FLAGA POWIATU BIELSKIEGO 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/6/36/11
Rady Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

PIECZĘĆ POWIATU BIELSKIEGO